Inwestorstwo zastępcze

 

 

Zastępstwo inwestorskie polega na pełnym udziale w procesie inwestycyjnym i przejęciu obowiązków spoczywających na Inwestorze Bezpośrednim. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych które planują przeprowadzić prace remontowo-modernizacyjne w swoich budynkach. Posiadamy duże doświadczenie w planowaniu inwestycji remontowych od A do Z, poniżej przedstawiamy główne etapy prac które realizujemy w ramach naszych usług:

 

 

 • Dokładne zaplanowanie zakresu inwestycji w oparciu o podjęte uchwały, zgodnie z możliwościami finansowymi Inwestora,
 • Pozyskanie finansowania do przeprowadzenia inwestycji (kredyty, dotacje, premie BGK)
 • Nadzór przy opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych zezwoleń do przeprowadzenia inwestycji
 • Pozyskanie zezwoleń lub zaleceń od Konserwatora Zabytków (w przypadku gdy obiekt jest po ochroną konserwatorską)
 • Wyszukanie w uzgodnieniu z inwestorem bezpośrednim wykonawców poszczególnych robót, przygotowanie umów, negocjowanie warunków umowy
 • Ustalenie w porozumieniu z Inwestorem – warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót budowlanych w zakresie doświadczenia kadry, kwalifikacji, sprzętu, sytuacji finansowej, terminów realizacji oraz warunków płatności
 • Prowadzenie ewidencji poniesionych nakładów na inwestycję
 • Koordynacja robót wykonawców, czuwanie nad ich przebiegiem
 • Przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych
 • Nadzór budowlany przez inżynierów budownictwa  z odpowiednimi uprawnieniami
 • Prowadzenie dziennika budowy
 • Zatwierdzanie faktur wykonawców i ich opiniowanie
 • Szczegółowe rozliczenie wykonawców po odbiorach końcowych
 • Dopełnienie wszelkich formalności w lokalnym Wydziale Architektury i Budownictwa oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego