Wspólnoty mieszkaniowe

 


Każda nieruchomość wymaga indywidualnego podejścia, ze względu na rodzaj budownictwa, problemy techniczne, specyfikę lokalizacji, jej otoczenia oraz potrzeby jej użytkowników (właścicieli  i najemców), dlatego zawsze indywidualnie uzgadniamy zakres naszych usług i treść umowy o zarządzanie (administrowanie) nieruchomością.
Poniższe zestawienie proponowanych przez nas usług, może zostać zawężone lub rozszerzone.

 

Obsługa administracyjno-eksploatacyjna:

 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numerów: NIP, REGON, pomoc w założeniu konta bankowego,
 • protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od Dewelopera lub poprzedniego Zarządcy lub Administratora,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lub najemców lokali problemów, dotyczących części wspólnych;
 • zawieranie i  obsługa umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu;
 • zbieranie i analiza ofert na roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości, negocjowanie cen i warunków  umów zawieranych przez Wspólnotę;
 • obsługa  umów ubezpieczenia Nieruchomości (zawieranie umowy, zgłaszanie szkód z ubezpieczenia, negocjowanie pakietów dodatkowych np.: ubezpieczenia mieszkań);
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
 • prowadzenie polityki  informacyjnej (mailing, korespondencja listowna, ogłoszenia itp.) dotyczącej bieżącego  administrowania nieruchomością wspólną w zakresie praw i obowiązków właścicieli, zakresu prac konserwacyjno-remontowych, opłat i rozliczeń ponoszonych przez wspólnotę oraz właścicieli lub najemców  indywidualnych lokali,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty,
 • dyżury dedykowanego Administratora dostosowane  do potrzeb użytkowników (mieszkańców) i specyfiki obiektu.

Obsługa finansowo-księgowa:

 • prowadzenie dokumentacji księgowej;
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • przygotowywanie  rozliczeń mediów poszczególnych lokali;
 • opłacanie podatków oraz innych publiczno-prawnych zobowiązań Wspólnoty;
 • nadzór nad pobieraniem i windykacją dochodów z pożytków;
 • przygotowywanie projektu planu gospodarczego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • udostępnienie kartotek on-line, aktualizowanych przynajmniej dwa razy  w tygodniu;
 • pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych;
 • pomoc w pozyskiwaniu środków, dotacji z budżetów gminnych, od konserwatora zabytków itp.;

 

Obsługa techniczna:

 • organizowanie bieżących konserwacji i napraw instalacji i urządzeń technicznych należących do części wspólnej nieruchomości;
 • nadzór nad usuwaniem awarii urządzeń i instalacji cz. wspólnej oraz ich skutków i przyczyn;
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku;
 • doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów  i analiza umów oraz negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz planowanymi remontami,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz kompletnej dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa;
 • organizowanie przeprowadzania kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa;
 • konsultacje z inspektorem nadzoru budowlanego;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • planowanie modernizacji budynku i instalacji wewnętrznych w taki sposób, aby ograniczyć koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej;

 

Obsługa prawna:

 • przygotowywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej (regulaminów, statutów, itp.);
 • analiza i przygotowywanie umów zawieranych przez Wspólnotę Mieszkaniową;      
 • analiza dokumentów dotyczących nieruchomości (zawartych umów, podjętych uchwał), ich ocena i przedstawienie koniecznych zmian, poprawek lub podjęcia działań optymalizacyjnych;
 • przedsądowa windykacja należności od właścicieli lokali i najemców części wspólnych nieruchomości,
 • zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji budynku, jego urządzeń i instalacji w które został wyposażony;
 • reprezentowanie Wspólnoty przed sądami i organami administracji państwowej  i samorządowej;
 • doradztwo prawne związane z  zarządzaniem nieruchomością wspólną w zakresie problematyki związanej z ustawą o własności lokali, prawem budowlanym, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi związanymi z problematyką nieruchomości;

 

Dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych ważna jest sprawna  i efektywna współpraca z zarządcą/administratorem, umożliwiająca sprawowanie nadzoru nad jego działaniami i wiedzę o tym, co  na bieżąco dzieje się we Wspólnocie, dlatego:

minimum raz na kwartał organizujemy spotkania  z Zarządem Wspólnoty, zarządca (administratorem) Wspólnoty i kierownictwem naszej firmy, mające na celu uzgodnienie długofalowych działań i sposobu ich realizacji;

na bieżąco informujemy Zarząd o kosztach Wspólnoty, przesyłamy jego członkom skany faktur oraz informacje o należnościach  do ZUS i US;

raz na kwartał raportujemy o zaległościach członków wspólnoty;

raz na miesiąc sporządzamy raporty z działań zarządcy/administratora;

udostępniamy możliwość śledzenia dokumentów finansowych on-line;